Ingyenes kiszállítás 15.000 Ft feletti rendelés esetén!

Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az V-Forrás kft által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a http://www.hadalabotokyo.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

 

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Vásárló a Weboldalról értesült.

 

 1. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Vásárló – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Vásárlókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Vásárló azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Vásárlót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

 1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

 

Név: V-Forrás Kft

Székhely: 8200 Veszprém, Fenyves utca 75.

Telefon: [+36 88/ 786230]

E-mail: [szabolcs.soosnagy@vforras.hu]

Adatvédelmi felelős: Soós Nagy Szabolcs

Adatvédelmi felelős beosztása: Ügyvezető

V-forrás Kft adatkezelési nyilvántartási azonosítója: [azonosító kiadása folyamatban].

 

 

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

 

Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely a kozmetikumok internetes úton történő megvásárlása céljából jött létre.

 

 1. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

 

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Vásárlókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy a Vásárlók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

4.4. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Vásárló beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Vásárló elérhető Személyes adatait.

 

4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Vásárlót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

 

4.6. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

4.7. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Vásárló önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). A Vásárlók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Vásárlók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

 

5.2. A Vásárló jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

5.3. Az Adatkezelő a Vásárló által a rendelés leadásakor a Vásárló IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Vásárló külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Vásárló külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5.6. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.7. pontban meghatározott jogszabályok. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

 

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A Vásárló azonosítása, a Vásárlóval való kapcsolattartás;
 • A Weboldalon történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése;
 • Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • A Vásárló külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Vásárlók jogainak védelme.
 1. Az adatok forrása

 

Az Adatkezelő kizárólag a Vásárlók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

 

Az adatok megadása a Vásárló rendelésének leadása során történik. A Vásárló rendelésének leadása során megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási és szállítási címét.

 

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelő kizárólag a Vásárlók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak: Név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím és számlázási adatok. Ezen adatok kezelésének célja hírlevél küldés, marketing célú adatelemzés, szállítás és banki fizetés teljesítése.

 

A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 12. pontban leírtak szerint.

 

 1. Az adatkezelési folyamat leírása

 

Az adatok forrása a Vásárló, aki az adatokat a vásárlás során adja meg. A rendelés leadása űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

 

A Vásárló az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Vásárló az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Vásárló az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

 

 

A Vásárló a rendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás során megadott (személyes) adatait a V-Forrás Kft, valamint a V-Forrás Kft-nek a vásárlás meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére, továbbá piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. A reklámküldés nem csak a V-Forrás KFT reklámjainak elküldését jelent, hanem más, a V-Forrás KFT-vel kapcsolatban álló cég reklámjainak elküldését is.

 

 

 

 1. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

 

Amennyiben a Vásárló ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Vásárló hozzájárulása. A Vásárló a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

 1. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az Adatkezelő rendszeresen szervez nyereményjátékokat az Instagram oldalán, melyek célja a követők, vásárlók számának növelése. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

 

Az adatkezelés jogalapja a Vásárló hozzájárulása. Amennyiben a Vásárló a nyereményjátékra jelentkezik, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

 

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

 

A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

 

 1. Technikai adatok és cookie-k kezelése

 

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Vásárló számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a V-Forrás Kft által üzemeltetett weboldalon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

 

 

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Vásárlók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Vásárlónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Vásárló elvárásai szerint működjön, a Vásárló könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

 

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Vásárlók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

 

A Vásárló beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Vásárlót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

 

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

 1. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Vásárló egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé

 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

 1. Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/803-6300

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a megrendelt áru kiszállítását végzi. Ennek végrehajtásához az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát a megrendelt áru kiszállításáig kezelheti, utána haladéktalanul törli.

 

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy@mailchimp.com

Az Adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ezért az Adatfeldolgozó a vevő nevét és e-mail címét a hírlevelek kiküldéséhez szükséges mértékben kezeli. A vevő kérésére az említett adatokat az Adatfeldolgozó haladéktalanul törli.

 

Bankkártyán, valamint online tárcán keresztüli fizetések végrehajtásával összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Adatfeldolgozó cég neve: Barion Payment Zrt.

Adatfeldolgozó cég székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1

Adatfeldolgozó cég telefonszáma: +36 1/464 70 70

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződése alapján a megrendelésekkel kapcsolatos fizetési tranzakciók bonyolítását végzi, az ehhez szükséges adatokat (tranzakció összege, dátuma, időpontja, bankkártya adatok), valamint a vevő által megrendelt kosár tartalmára vonatkozó adatokat kezeli.

 

 1. Külső szolgáltatók

 

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Vásárló által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Vásárlókat.

A weboldal üzemeltetésével foglalkozó szolgáltató:

Cégnév: Netfort Bt.

Székhely: 7900 Szigetvár, Szent István ltp 17. IV/25.

Telefon: +36-30-530-2953
E-mail: info@netfort.hu

 

 

 1. Adatbiztonság, az adatok megismerése

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Vásárló kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 

 1. a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 

 1. b) a Vásárló kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

A Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Vásárló kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 

 1. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

 1. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Vásárlót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Vásárló Személyes adatait törli.

 

Mivel a Vásárló részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Vásárló kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Vásárló számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

 

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Adatkezelő – a Vásárló tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Vásárló vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

 1. A Vásárlók jogai és érvényesítésük

 

18.1. Az Adatkezelő a Vásárlót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Vásárló emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

 

A Vásárló kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vásárló általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Vásárló személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

18.2. A Vásárló kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Vásárló figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

 

18.3. A Vásárló a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Vásárlót a törlésről tájékoztatja.

 

18.4. A Vásárló az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

18.5. A Vásárló tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek a szabolcs.soosnagy@vforras.hu címre küldött e-mailben.

 

18.6. A Vásárló kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Vásárló vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Vásárló vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A Vásárló kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Vásárló ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

 

A Vásárló továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Vásárló igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

18.7. A Vásárló kérheti, hogy az Adatkezelő a Vásárló által rendelkezésére bocsátott és a Vásárló által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 

18.8. Ha az Adatkezelő a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

18.9. A Vásárló a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

 

18.10. A Vásárló panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Vásárló jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Vásárló választása szerint – a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Vásárlót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

19.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

19.2. A Vásárló a rendelés leadásával elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Vásárlók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

Fizetési lehetőségek

Sprinter utánvét (490Ft)

Banki átutalás

Bankkártyás fizetés- Barionnal

 

Elérhetőségek 

info@hadalabotokyo.hu

Közösségi média 

@hadalabotokyohungary

                     

Fizetési lehetőségek

Sprinter utánvét (490Ft)

Banki átutalás

Bankkártyás fizetés

 

Elérhetőségek 

info@hadalabotokyo.hu

Közösségi média 

@hadalabotokyohungary

                                  

0
0 termék